Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.sklep.gumed.edu.pl, prowadzony jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-210) przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 3a, posiadający osobowość prawną oraz NIP 584-09-55-985.
 2. Sklep obsługiwany jest przez Sekcję Promocji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość, a także zasady i tryb korzystania z bezpłatnej usługi  świadczonej  drogą  elektroniczną  w  formie  udostępniania  funkcjonalności Sklepu, w  tym prowadzenie Konta, interaktywnego  Formularza Zamówienia i zapisywania się na Newsletter oraz świadczenia usługi Newslettera.

§ 2
Definicje

Następujące wyrażenia będą miały znaczenie podane poniżej:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Sprzedawca – Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a;
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą jest również wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.gumed.edu.pl,
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane wskazane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, przy czym w opisie przedmiotu Produktu zawarte są jego główne cechy;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 16. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sklep informuje  Klientów  o  nowych  materiałach  i  wydarzeniach  pojawiających  się w  ramach działalności Sklepu poprzez  cykliczne  przesyłanie  wybranych  i zredagowanych treści  w  postaci listu elektronicznego,
 17. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
 2. adres (w sprawach dot. Sklepu): ul. Dębinki 7, bud. nr 13, p. 16, 80-211 Gdańsk,
 3. e-mail: sklep@gumed.edu.pl,
 4. numer telefonu: 58 349 11 63 (czynny w godzinach od 9:00 – 14:00 w dni powszednie).
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 09 1090 1098 0000 0001 4688 1663.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 2. aktywna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z infrastrukturą Sklepu.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres do wysyłki.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Sprzedawcy wskazane w § 3 ust. 1.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. Przed  złożeniem  Zamówienia  Klientowi  wskazywane jest podsumowanie Zamówienia  w  celu  jego  potwierdzenia, tj. główne  cechy  świadczenia i łączna cena Zamówienia wraz z kosztami dostawy.
 8. Informacje prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia  Umowy  Sprzedaży.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  następuje  w  momencie przesłania  na  podany  w  Zamówieniu  adres  e-mail  potwierdzenia  przyjęcia  Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 9. Utrwalanie,  zabezpieczanie  i  udostępnianie  treści  zawieranej  Umowy  sprzedaży następuje  za pośrednictwem  systemu  sprzedażowego  Sklepu (treść  w  każdym  momencie  dostępna  jest  na Koncie  Klienta)  oraz  dołączana jest  do  wysyłanego  Zamówienia.  Klientowi,  który  złożył  Zamówienie, zostanie przekazany e-mail potwierdzający zawarcie Umowy.

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Polski, jak również poza terytorium Polski.
 2. Zamówienia realizowane na rzecz Klienta poza terytorium Polski są możliwe wyłącznie po dokonaniu ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą – przed złożeniem Zamówienia – za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie ze Sprzedawcą w celu dokonania wyboru metody dostawy lub odbioru Zamówienia, jak również wyceny sposobu dostawy lub odbioru Zamówienia, z zastrzeżeniem przepisów regulujących przepływ towarów w ramach Unii Europejskiej i odrębnie przepływa towarów poza państwami Unii Europejskiej.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Zamówienia:
  • przesyłka kurierska,
  • przesyłka kurierska za pobraniem,
  • przesyłka do paczkomatu,
  • odbiór osobisty pod adresem: ul. Dębinki 7, budynek nr 13, p. 16,  80-211 Gdańsk w godzinach od 9 do 13 w dni powszednie.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność przy odbiorze osobistym,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność elektroniczna,
  • płatność kartą płatniczą.

§ 9
Realizacja Zamówienia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia (w tym jego zawartości) i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Zamówienia do wysyłki w terminie nie późniejszym niż 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, chyba że Zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku lub niedoboru Produktu stanowiącego przedmiot Zamówienia w asortymencie Sklepu.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient dokonał zakupu Produktów o różnym terminie realizacji lub dostawy, Zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim dla Produktu o najdłuższym terminie realizacji lub dostawy.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
  • płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Zamówienia do odbioru;
 6. W przypadku braku dokonania płatności w terminie określonym w ust. 3 poniżej Zamówienie uznaje się za anulowane.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 6), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia otrzymania informacji o gotowości Zamówienia do odbioru. 
 12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski lub – z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu – poza terytorium Polski.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 14. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Zamówienia, a w przypadku odbioru osobistego – od daty odbioru.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (teks jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). Dla skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży nie jest konieczne złożenie oświadczenia według wzorów wskazanych powyżej.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 1 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
  • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, przy czym wysokość tych kosztów nie przekroczy 25 złotych;
  • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie za pośrednictwem przesyłki pocztowej, kurierskiej lub paczkomatu, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu lub za które nie ponosi odpowiedzialności, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na charakter lub specyfikę Produktu, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na które Sprzedawca nie ma wpływu lub za które nie ponosi odpowiedzialności,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po uprzednim poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Korzystając z rękojmi, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 5. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 6. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
 7. żądać usunięcia wady.
 8. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca inny niż Przedsiębiorca na prawach konsumenta, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazane w Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 10. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 11. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowego trybu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego , o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,  
  1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  1. Konsument może skorzystać z Platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, służącą do pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na szczeblu Unii Europejskiej, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej

§ 13
Newsletter

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera Klient wykonuje następujące czynności: zamawia usługę poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.sklep.gumed.edu.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),  uaktywnia przycisk  „Zapisz się”, a  następnie aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta.
 3. Z chwilą aktywowania subskrypcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera w każdym czasie poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 5. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera, o których mowa w § 14 Regulaminu.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i Klient jest uprawniony do jej cofnięcia w każdym czasie.
 7. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Klient nie jest uprawniony do korzystania z treści Newslettera w innym celu aniżeli polegający na zapoznanie się z treścią Newslettera.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.
 9. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wynikających z przepisów prawa.

§14
Dane osobowe w Sklepie

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), Sprzedawca informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca (dalej również jako: Administrator),
 2. dane kontaktowe Sprzedawcy wskazano w § 3 Regulaminu,
 3. Sprzedawca nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych,
 4. celem przetwarzania danych Klienta przez Sprzedawcę podanych w związku z dokonaniem Zamówienia w Sklepie jest realizacja Zamówień przez Sprzedawcę oraz marketing lub promocja usług Sprzedawcy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 5. Umowa Sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia, jak również umowa o świadczenie usługi lub działania na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
 7. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
 8. w przypadku Newslettera – zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
 10. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej albo za pośrednictwem paczkomatu Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 11. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie z płatności elektronicznych lub za pośrednictwem karty płatniczej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie;
 12. podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe lub prawne na rzecz Sprzedawcy,
 13. odpowiednie organy państwowe na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 14. dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 15. dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie lub w związku z korzystaniem z usług dodatkowych będą przetwarzane do chwili, kiedy:
 16. przestanie obowiązywać Umowa Sprzedaży lub umowa o świadczenie usług zawarta między Klientem a Sprzedawcą,
 17. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta,
 18. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Sprzedawcę związanych z Umową Sprzedaży lub umową świadczenia usług zawartą przez Sklep;
 19. zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 20. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia takich danych,
 21. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, jeśli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 22. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO,
 23. podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym zaniechania podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych przez Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 15
Polityka prywatności

 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 2. Sprzedawca  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych danych  osobowych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną,  w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wykorzystaniem ich przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  przepisów powszechnie obowiązujących, w tym wskazanych w ust. 1 powyżej, jak również przed ich zmianą,  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. W  przypadku  uzyskania  przez  Sprzedawcę  wiadomości  o  korzystaniu  przez  Klienta  z  usługi świadczonej  drogą  elektroniczną  niezgodnie  z  Regulaminem  lub z  obowiązującymi  przepisami (niedozwolone  korzystanie),  Sprzedawca  może  przetwarzać  dane  osobowe  Klienta  w  zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 4. Sklep może przechowywać  zapytania  http:  co skutkuje zapisaniem w  plikach logów serwera określonych informacji, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient korzystał z odpowiedniego linku, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 5. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 6. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie powyższych informacji nie identyfikuje Klientów.
 7. Sklep stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 8. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 9. stałe” (persistent cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 10. Sklep może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (dalej jako: Profilowanie), obejmujących w szczególności zewnętrzne programy analityczne, takie jak Google Analytics, które wykorzystują dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą plików cookies. Profilowanie umożliwia dopasowanie ofert i reklam do potrzeb Klienta.

§16
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej należą w szczególności:
 4. możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie stworzone głównie w celu wyrządzania szkód, takie jak wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”,
 5. programy szpiegujące śledzące działania Klienta lub gromadzące informacje o Kliencie i wysyłającym je – bez jego wiedzy i zgody – twórcy takiego programu;
 6. otrzymanie niezamówionej informacji handlowej (dalej jako: Spam) w drodze elektronicznej;
 7. wyłudzanie poufnych informacji osobistych, w szczególności haseł, przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 8. włamanie do systemu teleinformatycznego Klienta z użyciem narzędzi hackerskich;
 9. kryptoanaliza polegająca na możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia,
 10. instalacja i korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania z usługi z nieoficjalnych i nieautoryzowanych źródeł, jak również instalacja i korzystanie z oprogramowania „pirackiego”, mogącego zawierać szkodliwe oprogramowanie wskazane powyżej lub mogącego posiadać obniżony poziom zabezpieczeń z uwagi na brak aktualizacji mających na celu zwiększenie ochrony oprogramowania przed nieuprawnionym dostępem.
 11. Sprzedawca nie ma wpływu na działanie i dostępność sieci internetowej, zwłaszcza przy założeniu, iż komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. W celu uniknięcia zagrożeń Klient jest zobowiązany do wyposażenia komputera lub urządzenie mobilnego wykorzystywanego w sieci internetowej w oryginalny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall) oraz do stałego aktualizowania zainstalowanego oprogramowania.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego podejmowania działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa komunikacji ze Sklepem oraz usprawniających korzystanie ze Sklepu, z zastrzeżeniem ryzyka ingerencji osób trzecich, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Sprzedawca oświadcza, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sklepu, jak i Klienta. Klienci dokonujący za pośrednictwem sieci internetowej płatności elektronicznych są zobowiązani w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych lub kartach kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.